Privacy Policy

THLP B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. THLP B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

THLP B.V.
Operetteweg 9
1323 VJ Almere
088 552 80 50
info@thlpay.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door THLP B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Het versturen van aanbiedingen;
• Het beveiligen van onze eigen website;
• Het beheer van websites van klanten;
• Het verzamelen van feedback.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving voor ons kantoor;
• Het verzorgen van onze (financiële) administratie;
• Het onderhoud en beheer van onze website;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies

De website thlpay.nl plaatst cookies. Dit gebeurt direct als je de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. THLP B.V. gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu. Op deze pagina vind je ons cookiebeleid en een lijst van cookies die geplaatst worden.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Dit houdt in dat elke website die bezoekersgedrag meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies (en dat zijn vrijwel alle websites) zich dient te houden aan de nieuwe cookiewetgeving. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zicht richten op de Nederlandse markt. Voor elke niet-functionele cookie moet toestemming gegeven worden. Een functioneel cookie is bijvoorbeeld het onthouden van inloggegevens of producten die in het winkelmandje zitten. Niet-functionele cookies zijn cookies die bijvoorbeeld het websitebezoek bijhouden. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de nieuwe wetgeving. In ieder geval proberen wij er alles aan te doen om duidelijkheid te verschaffen. Op thlpay.nl maken we gebruik van de volgende cookies:

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt of de screenname die je hebt opgegeven om een reactie te plaatsen. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
THLP B.V. maakt gebruik van het systeem Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), via welke kanalen je onze website vindt et cetera. Op basis daarvan kunnen we de site en de prestaties verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Wij maken sporadisch gebruik van online advertising via oa. het Google Adwords platform en Facebook Ads. Maar als dit zich dan voordoet en we gebruik moeten kunnen maken van bepaalde functionaliteiten binnen deze advertentieprogramma’s (zoals remarketing en conversietracking), worden er cookies geplaatst in je browser.

Ook al slaan de cookies geen persoonlijke informatie op, kan het toch zijn dat je niet wilt dat je bezoek gemonitord wordt. Het is mogelijk om het opslaan van cookies in je browser uit te schakelen. Let wel op, het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen!

Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Tip: Alleen advertentiecookies uitzetten:
Neem het mee als tip: als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Social Media buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social mediakanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social mediakanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook
LinkedIn

Bewaartermijn

THLP B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens THLP B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.